Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Sdružení je dobrovolnou, nevýdělečnou organizací, sdružující právnické a fyzické osoby, jejichž profesionální činnost se jakkoliv týká výroby a distribuce aerosolových a jiných sprejových výrobků.


I.
Základní ustanovení

- název organizace je České aerosolové sdružení, zkrácený název ČAS
- sídlem sdružení je Rtyně nad Bílinou, Velvěty 33
- sdružení je samostatnou právnickou osobou
- sdružení zastupuje předseda nebo pověřený člen výboru
- účetním rokem sdružení je kalendářní rok

II.
Poslání a cíle sdružení

- sdružovat právnické a fyzické osoby z oboru výroby a distribuce aerosolových a jiných sprejových výrobků a hájit jejich práva a profesní zájmy
- spolupracovat s obdobnými evropskými sdruženími v rámci Evropské aerosolové federace (FEA) a dalšími odbornými asociacemi
- zajišťovat tok informací, kterými disponuje FEA, pro všechny členy sdružení
- spolupracovat s orgány státní správy při transformaci evropské aerosolové legislativy do národních směrnic, předpisů a norem
- zajišťovat osvětovou činnost nezbytnou pro účelné a bezpečné užití aerosolových a jiných sprejových výrobků
- zabývat se publikační a vydavatelskou činností

III.
Členství ve sdružení

- řádnými členy sdružení mohou být právnické a fyzické osoby, které jsou přímo či nepřímo činné ve výrobě nebo distribuci aerosolových a jiných sprejových výrobků a jejich komponentů
- řádnými členy sdružení mohou být zahraniční právnické osoby působící na území ČR
- řádnými členy sdružení mohou být i zahraniční právnické a fyzické osoby, na jejichž území není ustanoveno aerosolové sdružení
- na návrh výboru má možnost udělit čestné členství za dlouhodobý přínos v oboru
- řádné členství lze získat na základě žádosti v průběhu roku rozhodnutím výboru, které musí schválit nejbližší valná hromada; proti zamítavému rozhodnutí se lze odvolat při následující valné hromadě členů, která rozhodne s konečnou platností
- členství se ruší na základě písemného oznámení ke konci běžného účetního roku
- vyloučení lze provést jen na základě rozhodnutí valné hromady

IV.
Povinnosti a práva člena

- řádní členové mají stejná práva a povinnosti
- řádný člen sdružení má právo volit a být volen do orgánů sdružení
- čestný člen má právo hlasovat, může být volen do odborových komisí sdružení
- čestný člen má na základě pozvání výborem sdružení nárok na bezplatnou účast na vybraných akcích
- každý člen je oprávněn plně využívat výkony, zařízení, informace a odborné akce sdružení a má právo na dostupné rady a dostupnou podporu ve všech otázkách, které spadají do pracovní činnosti sdružení
- členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy sdružení a platit včas a v požadované výši členské příspěvky
- členské příspěvky ČAS je nutné uhradit vždy nejpozději do 31. ledna běžného roku; v případě zrušení členství se uhrazené členské příspěvky za běžné účetní období nevracejí
- členové sdružení jsou povinni předat ČAS statistické podklady obsahující pravdivé údaje o výrobě a obratu firmy v aerosolech, jiných sprejových výrobcích a jejich komponentů vždy nejpozději do 28.2. běžného roku
- právnické osoby zastupují ve sdružení jimi určení zástupci

V.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
- valná hromada
- výbor
- pracovní odborné komise
- jednatel
- revizor účtu

1. Valná hromada
- je nejvyšším orgánem sdružení a rozhoduje všechny zásadní a důležité otázky, pokud nejsou na základě těchto stanov řešitelné výborem
- valná hromada se usnáší o
a) volbě výboru
b) stanovení hospodářského plánu a výši členských příspěvků
c) výroční zprávě
d) zproštění výboru
e) volbě revizora účtu
f) složení a činnosti odborných komisí
g) změnách stanov
h) přijetí výborem navržených čestných členů
- valná hromada se koná v druhé polovině kalendářního roku a je usnášení schopná, byla-li řádně svolána
- pozvánka na valnou hromadu s uvedením programu musí být zaslána nejméně 2 týdny před dnem konání
- o bodech uvedených v programu se lze usnášet pokud tomu neodporuje většina přítomných nebo zastoupených členů
- každý člen má jeden hlas; člen se může nechat zastupovat jiným členem na základě písemného zplnomocnění
- valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina řádných členů; v případě menšího počtu členů se svolává ve stejný den náhradní valná hromada
- usnesení valné hromady tvoří prostá většina hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy
- usnesení valné hromady se zapisují do zápisu, který vyhotoví jednatel
- ke změně stanov nebo zrušení členství je třeba přítomnost nebo zastoupení nejméně jedné poloviny řádných členů a souhlas tří čtvrtin přítomných nebo zastoupených členů
- mimořádná valná hromada se svolává na základě usnesení výboru nebo na žádost nejméně jedné třetiny řádných členů
- valnou hromadu řídí předseda sdružení

2. Výbor
a) předseda
b) nejméně 4 členové
- výbor je volen valnou hromadou z řad řádných členů na dobu 2 let, opakovaná volba je přípustná
- výbor sdružení volí ze svého středu předsedu a místopředsedu
- výbor navrhuje vedoucí odborných komisí
- výbor se schází minimálně jednou za kalendářní čtvrtletí
- ve spěšných záležitostech, podléhajících usnesení valné hromady, je výbor oprávněn k samostatnému rozhodnutí, které předloží následující valné hromadě
- výbor se usnáší většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje předseda

3. Odborné komise
- úlohou komisí je odborná podpora výboru
- pracovní komise jsou svolávány příslušnými vedoucími komisí
- vedoucí pracovní komise může v případě potřeby tvořit pracovní skupiny

4. Jednatel
- jednatel je jmenován a odvoláván výborem ČAS, spravuje majetek sdružení, je zodpovědný za vedení účtu sdružení a vede za pomoci sekretariátu běžnou agendu mezi schůzemi výboru
- jednatel předkládá výsledky hospodaření výboru a roční výsledek hospodaření valné hromadě
- jednatel ve spolupráci s ostatními členy výboru organizačně zajišťuje pořádání valné hromady a odborných akcí sdružení

5. Revizor účtu
- revizor účtu je člen sdružení, který v běžném období není členem výboru sdružení
- funkční období revizora účtu je jeden rok
- revizor účtu je povinen provést revizi ročního hospodaření a o výsledku revize podat zprávu na valné hromadě

VI.
Hospodaření

1. Hospodaření se řídí rozpočtem, který schvaluje valná hromada na každý kalendářní rok
2. Majetek
- majetek sdružení tvoří:
a) členské příspěvky
b) příjmy z odborné činnosti
c) dary a dotace
d) získané informace
- veškerý movitý a nemovitý majetek bude využíván pouze k zajišťování činnosti sdružení
- v období mezi valnými hromadami kontroluje vedení účtu volený revizor účtu, v případě potřeby může výbor nebo valná hromada přizvat další revizní orgán
- v případě zániku sdružení rozhoduje o likvidaci majetku výhradně valná hromada

3. Ručení za škodu
- sdružení neručí za závazky svých členů, členové neručí za závazky sdružení

VII.
Zrušení sdružení

- o zrušení sdružení může rozhodnout jen valná hromada ve většině odpovídající změnám stanov

 

Členské příspěvky

Dne 9.listopadu 2010 na VH byly schváleny členské příspěvky takto:
Členské příspěvky, platné od roku 2011, se stanovují dle výše ročního obratu aerosolrelevantní výrobě a činí:

Obrat v mil Kč příspěvek Kč/rok
0 - 50 15 000 ,-
51 - 300 25 000 ,-
301 a více 35 000,-

 

Výše ročních příspěvků platí i pro nastávající rok.