Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legislativa

Právní předpisy ČR  lze vyhledat a stáhnout (po částkách) ZDE.
Právní předpisy EU  v českém jazyce i ostatních jazycích členských zemí lze vyhledat a stáhnout ZDE.
Anotace norem najdete ZDE.

 AEROSOLOVÉ ROZPRAŠOVAČE

CZ  Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače ve znění pozdějších předpisů, tj. nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb., nařízení vlády 80/2014 Sb.  - označování podle CLP (ke stažení zde), nařízení vlády č. 21/2018 Sb. (ke stažení zde)

EU  Směrnice č. 75/324/EHS (ADD), ve znění směrnice č. 94/1/ES, směrnice č. 2008/47/ES, směrnice č. 2013/10/EU, směrnice č. 2016/2037 (ke stažení zde)

 CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
CZ  Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákon 61/2014 Sb. (ke stažení zde)

CZ  Vyhláška č. 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech (CHLaP)

EU  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), 2015/830 - bezpečnostní listy
 
EU  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), nařízení komise (ES) č. 790/2009, kterým se mění nařízení č. 1272/2008, Nařízení komise (EU) č. 487/2013 a 944/2013, Nařízení 2016/918, oprava 944/2013 (české znění P210), Nařízení (EU) 2017/542 (harmonizované info, UFI kód)
 
Více o REACH a CLP zde 
DETERGENTY (tj. čistící, mycí a prací přípravky)
EU  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech  (změněno nařízeními 907/2006, 551/2009)

KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
CZ Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších právních předpisů, zákon 223/2013 Sb., zákon 267/2015 Sb. (parag. 44a,b - nakládání s nebezpečnými látkami)
EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, Nařízení komise (EU) 655/2013 - kritéria pro odůvodnění tvrzení, Prováděcí rozhodnutí komise 2013/674/EU o pokynech k příloze I nařízení 1223/2009
        
OBALY
CZ Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech  (změněn zákony č. 94/2004 Sb., 66/2006 Sb.), zákon 62/2014 Sb.
EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech+ novely, Rozhodnutí komise č. 97/129/ES, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály

Související technické normy:
ČSN EN ISO 11683 (77 4001) Obaly – Hmatatelné výstrahy – Požadavky
ČSN 77 0052-2 Obaly-Odpady z obalů – část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu  z obalů.
ČSN  77 0053 Obaly-Odpady z obalů – Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem.
ČSN EN 13427 (77 0145) Obaly – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
ČSN EN 13428 (77 0146) Obaly – Specifické požadavky na výrobu a složení – Prevence snižováním zdrojů
ČSN EN 13429 (77 0147) Obaly – Opakované použití
ČSN EN 13430 (77 0148) Obaly – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
ČSN EN 13431 (77 0149) Obaly – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie
ČSN EN 13432 (77 0153) Obaly – Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci
ČSN CR 13695-1 (77 0150) Obaly – Požadavky na měření čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
ČSN 77 0150-2 Obaly – Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí.